O socijalnom preduzetništvu

Zašto socijalna ekonomija i socijalno preduzetništvo?

“Kad god društvo “zaglavi“ ono treba preduzetnika/preduzetnicu koji/a će da uvidi priliku, da svoju viziju pretvori u realnu ideju, potom u stvarnost i u konačnom u novi obrazac širom društva… Mi trebamo takvo preduzetničko vođstvo … To je posao socijalnih preduzetnika.“

Bill Drayton, osnivač prve globalne
organizacije za socijalno
preduzetništvo „Ashoka”

Socijalno preduzetništvo – pojam i karakteristike

Socijalno preduzetništvo predstavlja relativno novu formu poslovanja, koje može da se odnosi na sve pravne forme poslovnih subjekata – zadruge, udruženja građana, fondacije, preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, poslovni inkubatori i zavisna/spin off preduzeća, razvojne agencije, društva sa ograničenom odgovornošću (d.o.o) i dr.

Socijalno preduzetništvo je poslovanje sa idejom da se putem ulaganja profita nastalog putem prodaje proizvoda ili usluga ispuni jasna društvena misija. To znači da zarađena sredstva ne služe uvećanju imovine pojedinaca, već se ulažu u svrhe kao što su zapošljavanje ljudi koji teže dolaze do posla, socijalne i zdravstvene usluge, obrazovanje, zaštita životne sredine, kulturne aktivnosti u zajednici itd. Socijalno preduzetništvo se bavi prepoznavanjem i rešavanjem društvenih problema kao što su isključenost, siromaštvo, nezaposlenost i dr. uz primenu inovativnih metoda i strategija.

U Evropi je ova vrsta poslovanja poznata kao “social economy“, dok je u Srbiji poznatije kao “socijalno preduzetništvo“, pa ćemo na ovoj internet prezentaciji koristiti ovaj termin da bi izbegli terminološke zamke i zabune. Da bi neko pravno lice poslovalo po principima socijalnog preduzetništva, Evropska komisija je definisala nekoliko kriterijuma (“Social Business Initiative“, 2011):

  • mora da se bavi ekonomskom delatnošću;
  • mora da postoji eksplicitni i primarni društveni cilj;
  • mora da ima ograničenja u pogledu raspodele dobiti i/ili imovine;
  • mora biti nezavisno, i
  • mora da ima inkluzivno upravljanje

Socijalna ekonomija se može smatrati temeljima evropskog projekta integracije. Putem doprinosa razvoju ekonomije zasnovane na solidarnosti, socijalna ekonomija pomaže državama-članicama da postignu niz ključnih ciljeva Evropske unije kao što su stvaranje i očuvanje radnih mesta, društvena inkluzija, socijalne inovacije, ruralni i regionalni razvoj, zaštita životne sredine i dr. Iako uopšte nije jednostavno obraditi i klasifikovati ovu vrstu poslovanja, pre svega zbog različitog shvatanja i statusa socijalnog preduzetništva u različitim državama, smatra se da u Evropskoj uniji oko 2 miliona pravnih subjekata sa oko 14,5 miliona zaposlenih (6,5% radnog stanovništva) posluju po principima socijalne ekonomije.

Kakvo je stanje kod nas?

U Srbiji nisu razvijeni pravni i metodološki okvir za socijalnu ekonomiju. Predlog zakona koji bi regulisao ovu temu je četiri puta bio stavljan u proceduru za usvajanje u Narodnoj skupštini Republike Srbije, da bi potom bio povlačen iz nje. Jedino relevantno istraživanje je rađeno 2012. godine, i ukazalo je na neke interesantne podatke:

  • U Srbiji postoji 1.196 pravnih lica koja posluju po principima socijalnog preduzetništva. Zadruge čine 65,6%, udružеnjа grаđаnа 23,7%, prеduzеćа zа zаpоšlјаvаnjе оsоbа sа invаliditеtоm 3,8%, rаzvојne agencije 2,7%. Svi оstаli (fоndаciје, pоslоvni inkubаtоri, zаvisnа/spin off prеduzеćа i dr.) činili su 4,3% оd ukupnоg brоја socijalnih preduzetnika.
  • Sоciјаlnа ekonomija je оstvаrilа brutо dоdаtu vrеdnоst u 2012. gоdini u iznоsu оd 6.819,2 miliоnа dinаrа, štо čini 0,2% BDP-а Rеpublikе Srbiје u tој gоdini.
  • U socijalnoj ekonomiji je u 2012. gоdini bilо је zаpоslеnо 10.326 licа, štо је činilо 0,6% оd ukupnоg brоја zаpоslеnih. Pоrеd licа kоја su plаćеnа zа svој rаd, аngаžоvаnо је 23.836 vоlоntеrа.
  • Sоciјаlnа prеduzеćа u Srbiјi оstvаruјu prihоdе оd оbаvlјаnjа rаzličitih dеlаtnоsti. Kаdа је rеč о udružеnjimа i fоndаciјаmа, tri nајčеšćе оblаsti pоslоvаnjа su: obrazovanje i оbukа (31,0%), turizаm i ugоstitеlјstvо (18,0%) i kulturа i umеtnоst (11,8%).

Sve napred navedeno govori u prilog tome da je ova vrsta poslovanja kod nas tek u začetku, te da zajednica nije prepoznala specifičnosti i značaj socijalne ekonomije za ublažavanje posledica ekonomske krize i za sveopšti društveni razvoj.

Šta je socijalno preduzetništvo? Pogledajte kratak promotivni film koji je izradila Mreža socijalne ekonomije Srbije (SENS)

PUBLIKACIJE O SOCIJALNOM PREDUZETNIŠTVU NA SRPSKOM JEZIKU

Ekonomski uticaji socijalnih preduzeća u Srbiji, Republički zavod za statistiku, Beograd, 2014 http://webrzs.stat.gov.rs/WebSite/repository/documents/00/01/40/87/Socijalna_preduzeca_srpski.pdfhttp://webrzs.stat.gov.rs/WebSite/repository/documents/00/01/40/87/Socijalna_preduzeca_srpski.pdf

Brošura o socijalnom preduzetništvu za mlade, Koalicija za razvoj socijalnog preduzetništva, Evropski pokret u Srbiji, Beograd, 2013
http://www.emins.org/uploads/useruploads/publikacije/Korsp_brosura-fb_FIN.pdf

Vodič za pokretanje SP – biznis po meri čoveka, Smart kolektiv, Beograd, 2013
http://www.sens.rs/images/pdf/Vodic-za-pokretanje-SP_Biznis-po-meri-coveka.pdf

Pоdsticаnје sоciјаlnоg prеduzеtništvа i оsnivаnја sоciјаlnih prеduzеćа u Rеpublici Srbiјi, OECD izvеštај zа Rеpubliku Srbiјu, Тimоm zа sоciјаlnо uklјučivаnjе i smаnjеnjе sirоmаštvа (SIPRU) Vlаdе Rеpublikе Srbiје, Beograd, 2012
http://www.sens.rs/socijalno-preduzetnistvo/publikacije/224-podsticanje-socijalnog-preduzetnistva-i-osnivanja-socijalnih-preduzeca-u-srbiji

Preporuke za podršku razvoja kapaciteta socijalnih preduzeća u Srbiji, Evropski pokret u Srbiji, Beograd, 2011
http://www.emins.org/uploads/useruploads/knjige/11-socijalna-preduzeca.pdf

Socijalno preduzetništvo: modeli, komparativna praksa i pravni okvir socijalno preduzetništva u Srbiji, Grupa 484, Beograd, 2011
http://www.sens.rs/images/pdf/SP%20-%20modeli,%20komparativna%20praksa%20i%20pravni%20okvir%20socijalnog%20preduzetnistva%20u%20Srbiji.pdf

Socijalna preduzeća i uloga alternativne ekonomije u procesima evropskih integracija. Evropski pokret u Srbiji, Beograd, 2008
http://www.emins.org/sr/publikacije/knjige/08-soc-preduzeca.pdf

Mapiranje socijalnih preduzeća u Srbiji, SeCons, Beograd, 2008
http://www.secons.net/admin/app/webroot/files/publications/Mapiranjesocijalnihpreduzeca.pdf