centar OSI

Centar za socijalno preduzetništvo Kruševac predstavlja ustanove i udruženja iz Kruševca koji se bave solidarnom ekonomijom.

Ustanova „Centar za osobe sa invaliditetom” upisana je u sudski registar privrednog suda u Kraljevu, dana 15.04.2010.godine. Ustanova pruža usluge socijalne zaštite „Dnevni boravak“ koji podrazumeva socijalni servis za decu, mlade, odrasle i stari sa intelektualnim teškoćama, u kome se pruža široka lepeza usluga i jedna je od najznačajnijih usluga u sistemu socijalne zaštite. Pomenuta usluga doprinosi bitno boljem kvalitetu života dece, mladih, odraslih i starijih sa intelektualnim teškoćama, podržava njihov ostanak u porodici, podstičući razvoj i korišćenje očuvanih potencijala, razvijajući i unapređujući veštine važne za svakodnevni život i pripreme za obrazovanje i vaspitanje, u skladu sa potrebama deteta a u bezbednom i podsticajnom okruženju a njihovim porodicama obezbeđuje mogućnost za redovne radne aktivnosti i brigu o članu porodice bez socijalne izolacije.

Ustanova „Centar za osobe sa invaliditetom” je 2016.godine dobila trajnu licencu (na šest godina) od strane resornog Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja a na osnovu
ispunjenosti propisanih funkcionalnih i strukturalnih standarda.24

Broj korisnika koji svakodnevno dolaze u Dnevni boravak Ustanove „Centar za osobe sa invaliditetom” je 20. Korisnici su uzrasta od 7- 65 god. Oni su različiti po vrstama smetnji i težini ometenosti (od umereno do teže mentalno ometenih lica). Korisnici su heterogeni po strukturi ometenosti (senzorne smetnje, mentalni deficiti, genetske smetnje, osobe sa telesnim invaliditetom, osobe sa poremećajima iz autentičnog spektra, mišićna distrofija, cerebralna paraliza). Usluga socijalne zaštite Dnevni boravak dostupna je osam sati dnevno, pet dana u nedelji i podrazumeva višeslojan okvir delovanja i to: reedukacija psihomotorike; individualni i grupni rad sa decom, mladima, odraslima i starijima sa intelektualnim teškoćama na osnovu individualnog programa usluga i stepena podrške;

•aktivnosti kojima se stiču veštine neophodne za svakodnevni život;
•socijalizacija i socijalna integracija;
•psiho – socijalna podrška;
•besplatan prevoz od mesta stanovanja do Dnevnog boravka i povratak kući;
•ishranu (ručak)

Pored rada sa internim korisnicima, rad u Dnevnom boravku se zasniva i na radu sa eksternim korisnicima kroz dopunske pomoćne tretmane u senzornoj i kvantnoj sobi kao i razvijanjem novih usluga u oblasti socijalne zaštite i to uslugom „Predah smeštaj za osobe sa invaliditetom“ (u pripremi). Ova usluga podrazumeva kratkoročni i privremeni smeštaj osoba sa smetnjama u razvoju, koji se obezbeđuju kao dnevni, vikend ili višednevni smeštaj, čime se pruža podrška kako korisniku tako i porodici i to najduže 45 dana u toku kalendarske godine ili maksimalno 20 dana u kontinuitetu.