Osnovna organizacija gluvih i nagluvih Kruševac ima tradiciju dugu 68 godina.

Dana 21.februara 1955.osnovan je Sreski odbor saveza gluvih Jugoslavije sa sedištem u Kruševcu. Danas je to Osnovna organizacija gluvih i nagluvih Kruševac, sa sedištem u ul. Brijanovoj broj 7.

OOGNK svoje delovanje ostvaruje na području grada Kruševca kao i na području opština Aleksandrovac, Brus, Ćićevac i Varvarin.Okuplja gluva i nagluva lica radi ostvarivanja njihovih zajedničkih interesa i pružanja najrazličitijih vidova pomoći i podrške. Ima svojstvo pravnog lica, sa pravima, obavezama i odgovornostima uređenim Ustavom, Zakonom i Statutom. Ima dobru saradnju sa Gradskom upravom grada Kruševca, ustanovama i institucijama u gradu, udruženjima OSI, Centrom za OSI Kruševac, Savezom gluvih i nagluvih Srbije ,MRZBSP i drugima.

Realizuje  brojne i raznovrsne aktivnosti i vodi brigu o školovanju, zapošljavanju, slušnoj amplifikaciji, negovanju kulturno-umetničkog stvaralaštva, amaterskog sporta u brojnim sportskim disciplinama u okviru Sportskog društva gluvih i nagluvih „Čarapani“. Organizuju se izleti, proslave, obeležavanje verskih i državnih praznika i svakodnevno okupljanje članstva.

Prevodilački servis OO GNK pružalac je usluga prevođenja i tumačenja srpskog znakovnog jezika. To je usluga koju organizacija pruža kako članovima tako i svim ustanovama, institucijma i pojedincima gde se ukaže potreba za tom vrstom usluge.

orggluvih@gmail.com

Brijanova br:7 Kruševac

037/ 425 – 350